Als eenmanszaak ontvangt u binnenkort een brief van de Belastingdienst met een nieuw btw-nummer. Dit nieuwe btw-nummer dient u vanaf 1 januari 2020 te gebruiken. Denk eraan dat u het nummer aanpast op alle correspondentie waar het nu op staat vermeld. Bijvoorbeeld uw briefpapier, website en facturen.

Het nummer is aangepast vanwege de privacywet, uw BSN is nu niet meer hierin verwerkt.

Het kabinet heeft zijn plannen voor 2020 gepubliceerd. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan voor u op een rij gezet.

Lees meer

Annerie Damen is sinds kort bij ons werkzaam en stelt zich graag even aan u voor.

Lees meer

Als ondernemer heeft u de focus volledig op uw onderneming. Voor de administratie neemt u vaak te weinig tijd of heeft u onvoldoende kennis in huis. Worstelt u, net als veel andere ondernemers, met vragen zoals “Boek ik de administratie wel goed? Hoe kan ik tijd besparen op het bijwerken van mijn administratie? Deze vragen krijgen wij vaker te horen en daar willen wij u bij helpen.

Lees meer

Gisteren zijn we als kantoor aanwezig geweest op de NOAB Ledendag

Op deze dag hebben we contact met andere collega’s die ook aangesloten zijn bij de NOAB

Er waren inspirerende sessies. Denk aan Omdenken, Kantoor van de Toekomst en Luchtgeweerschieten

De NOAB bestaat dit jaar 25 jaar, hierdoor was deze dag een extra feestelijk evenement!

We kijken daarom ook terug op een geslaagde dag!

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan heeft de werkgever altijd de verplichting om de werknemer op tijd te informeren of het contract wordt voortgezet of niet.

De aanzegging dient schriftelijk te verlopen en moet minimaal 1 maand voor het bereiken van de einddatum aangezegd zijn. Aanzegverplichting geldt alleen voor de werkgever. Werknemers hebben geen plicht van tevoren mede te delen of ze het contract willen beëindigen of verlengen.

Wij kunnen ook voor u de aanzegging verzorgen. Wordt het contract niet verlengd dan vragen wij € 15,- voor de schriftelijke aanzegging en bij verlenging tegen dezelfde voorwaarden € 20,-.

Geldt deze verplichting voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten?

Nee, een aanzegverplichting is alleen geldig bij arbeidscontracten met een looptijd van 6 maanden of langer. De verplichte aanzegging geldt ook niet voor tijdelijke contracten waarin geen kalenderdatum als einddatum is genoemd. Denk dan bijvoorbeeld aan een contract dat eindigt als een project is afgelopen of als een vervangen zieke of zwangere werknemer weer terugkeert binnen uw bedrijf.

Gevolgen voor werkgever bij niet nakomen van aanzegplicht

Indien werkgever de aanzegplicht niet of niet op tijd nakomt, dan heeft dat niet direct tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst doorloopt. Daar is pas sprake van als de werknemer door blijft werken na de oorspronkelijke datum.

Het niet nakomen van de aanzeggingsverplichting heeft wél als gevolg dat werkgever een financiële vergoeding van één bruto maandsalaris (incl. vakantiegeld en andere vaste looncomponenten) aan werknemer dient te betalen. Deze vergoeding geldt alleen als werkgever in het geheel niet heeft aangezegd. Stel de werkgever zegt 1 week van tevoren aan, dan moet hij dus 3 weken loon doorbetalen. Over deze vergoeding dient echter nog wel loonbelasting ingehouden te worden, zodat de werknemer het brutosalaris minus de loonbelasting ontvangt.

Bovenstaande sanctie is ook van toepassing als werkgever mondeling de aanzegging heeft gedaan, maar niet schriftelijk. Een aanzegging per e-mail wordt als een schriftelijke aanzegging beschouwd.

Uiterlijk 31 juli 2019 krijgen werkgevers een beschikking van de Belastingdienst waarin staat hoeveel LIV ( lage-inkomensvoordeel) en LKV (loonkostenvoordeel) voor het kalenderjaar 2018.

Werkgever die in 2018 recht hadden op de tegemoetkomingen uit de WTL ( Wet tegemoetkomingen loondomein) ontvangen een beschikking van de belastingdienst. Hierin staat vermeld hoeveel zij ontvangen over 2018.

Werkgever moeten de gegevens van elke werknemer controleren (zoals het aantal verloonde uren, jaarloon en gemiddelde uurloon). Werkgevers moeten de uren in de beschikking controleren met de uren uit de loonadministratie. Als er gegevens niet kloppen dan kan de werkgever binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken.

Werkgevers krijgen uiterlijk 11 september uitbetaald.

eHerkenning

Als je als werkgever gebruik maakt van de diensten van het UWV moet je voor 1 november 2019 eHerkenning voor het UWV aanvragen.

Werkgevers kunnen nu nog inloggen met een UWV-account, maar die mogelijkheid verdwijnt.

Wat is eHerkenning

eHerkenning is een digitaal hulpmiddel dat als toegangsmiddel dient tot diverse overheidsinstanties en bedrijven. Door gebruik te maken van deze digitale hulpmiddel hoeft u voor de aangesloten organisaties en bedrijven geen aparte wachtwoorden en inlogcodes meer te onthouden. U heeft daarvoor nog maar 1 wachtwoord nodig.

Inmiddels gebruiken als meer dan 400 overheidsbedrijven eHerkenning.

Kosten

eHerkenning is niet gratis en wordt geleverd door een zestal marktpartijen.  Iedere partij hanteert haar eigen voorwaarden en prijzen. Werkgevers zijn vrij in hun keuzen bij welke partij ze zich aanmelden.

Verschillende betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning is er in verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het UWV gaat gebruik maken van het een na hoogte betrouwbaarheidsniveau, niveau 3.

Let op!

Het aanvragen kost tijd, dus is het van belang niet tot het laatste moment te wachten met aanvragen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

ondernemersregeling

Per 1 januari 2020 nieuwe kleine ondernemersregeling!

Bent u een kleine ondernemer en heeft u een jaaromzet van minder dan € 20.000 exclusief BTW?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor de nieuwe kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020.

Per 1 januari 2020 geldt er geen belastingkorting meer voor kleine ondernemers, wel komt er een vrijstelling voor de BTW. Er hoeft dan geen aangifte meer te worden gedaan. Dit betekent uiteraard dan ook dat er geen BTW afgedragen hoeft te worden, maar dat er ook geen BTW teruggevraagd mag worden.

Let op: U moet zich hiervoor aanmelden middels een aanmeldformulier bij de Belastingdienst.

Deze aanmelding moet gedaan zijn vóór 20 november 2019!

Wij kunnen u uiteraard helpen met deze aanmelding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Per 1 juli 2019 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 1,23% in vergelijking met 1 januari 2019.

Dit is vastgesteld door het minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van 22 jaar naar 21 jaar

Niet alleen de hoogte van het wettelijk minimumloon wijzigt. Ook de leeftijd waarop de werknemer minimaal recht heeft op het wettelijk minimumloon verandert. Voortaan moet al vanaf de leeftijd 21 jaar in plaats van 22 jaar het wettelijk minimumloon betaald worden.

Leeftijd % van min. Loon Per maand
21 jaar en ouder 100% € 1635,60
20 jaar 80% € 1308,50
19 jaar 60% € 981,35
18 jaar 50% € 817,80
17 jaar 39,50% € 646,05
16 jaar 34,50% € 564,30
15 jaar 30% € 490,70